PROGRAMA DE MEDIDAS URXENTES PARA PALIAR O IMPACTO DO INCREMENTO DO CUSTO DO COMBUSTIBLE E SUMBINISTRACIÓNS NOS SECTORES AGRARIO, GANDEIRO, PESQUEIRO E DO TRANSPORTE publicadas no BOP número 76 de 22 de abril de 2022, establecen que as persoas e entidades beneficiarias das subvencións deberán cumprir coa obriga de dar publicidade ao carácter público do financiamento da actividade realizada.